Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci Imienia, Nazwiska, Nazwy firmy, adresu, nr PESEL, nr NIP, nr dowodu osobistego, adresu e-mail i numeru telefonu, podanych podczas zawierania umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych oraz w trakcie jej trwania, jest LYNXNET s.c. Paweł Krzaczkowski, Krzysztof Małek z siedzibą w Stężycy, ul Jana III Sobieskiego 7. Pani/Pana dane są przetwarzane w związku ze świadczoną usługą dostępu do Internetu i innych usług telekomunikacyjnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (w tym zapewnienia poprawnej jakości usług, usuwania awarii i sprawdzania poprawności działania usług),
  • wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego).

W związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą, podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
  • do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • do przenoszenia danych oraz
  • do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez LYNXNET s.c. narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: ibok@lynxnet.pl.

Ma Pani/Pan także możliwość wglądu oraz zmiany swoich danych poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta na stronie: https://ibok.lynxnet.pl/.
W  LYNXNET s.c. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@lynxnet.pl lub pisemnie (na adres siedziby LYNXNET s.c.).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych.

z poważaniem

LYNXNET s.c. Paweł Krzaczkowski,
Krzyszotf Małek